โครงการ/กิจกรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
รายการโครงการ/กิจกรรม
 • Aug 05, 2023
 • 52

โครงการสนันสนุนกิจกรรมวัฒนธรรมไทย “สืบสานงานประเพณีเข้าพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษา ปี 2566”

โครงการสนันสนุนกิจกรรมวัฒนธรรมไทย “สืบสานงานประเพณีเข้าพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษา ปี 2566”

 • Aug 05, 2023
 • 51

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3 บุรี (ตำบลหัวไผ่ จ.สิงห์บุรี และ ตำบลดีลัง จ.ลพบุรี)

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3 บุรี (ตำบลหัวไผ่ จ.สิงห์บุรี และ ตำบลดีลัง จ.ลพบุรี)

 • Aug 05, 2023
 • 61

โครงการลานวัฒนธรรม 3 บุรี แสดงลานวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นสามบุรีร่วมกับเทศบาลตำบลป่าตาล

โครงการลานวัฒนธรรม 3 บุรี แสดงลานวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นสามบุรีร่วมกับเทศบาลตำบลป่าตาล

 • Aug 05, 2023
 • 57

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3 บุรี

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3 บุรี

 • Aug 05, 2023
 • 57

เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับโครงสร้างตามหน่วยงาน

เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับโครงสร้างตามหน่วยงาน

 • Aug 05, 2023
 • 56

การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 4 ภายใต้ชื่องาน “พหุวัฒนธรรมไร้พรมแดน

การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 4 ภายใต้ชื่องาน “พหุวัฒนธรรมไร้พรมแดน

 • Aug 05, 2023
 • 52

การประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 3

การประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 3

 • Aug 05, 2023
 • 52

จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2566

จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2566