หนังสือและวารสารสำนักฯ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
รายการหนังสือและวารสารสำนักฯ

หนังสือและวารสาร

ตำนานเมืองลพบุรี มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.ดร.จุติรัช อนุกูล, กลุ่มศิลปินเมืองละโว้

ปีที่พิมพ์ : 2565

ประเภท : หนังสือ

จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : ตำนานเมืองลพบุรี, มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

หนังสือและวารสาร

ลาวเวียงบ้านป่าตาล ต.ป่าตาบ อ.เมือง จ.ลพบุรี

ชื่อผู้แต่ง : เทศบาลตำบลป่าตาล, สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ปีที่พิมพ์ : 2565

ประเภท : หนังสือ

จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : ลาวเวียง, กลุ่มชาติพันธุ์

หนังสือและวารสาร

แหล่งเรียนรู้วัดคลองสายบัว บ้านคลองสายบัว อ.เมือง จ.ลพบุรี

ชื่อผู้แต่ง : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ปีที่พิมพ์ : 2565

ประเภท : หนังสือ

จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : วัดในลพบุรี, แหล่งเรียนรู้

หนังสือและวารสาร

จิตรกรรมฝาผนัง วัดสมุหประดิษฐาราม อ.เสาไห้ จ.ลพบุรี

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.ดร.จุติรัช อนุกูล

ปีที่พิมพ์ : 2565

ประเภท : หนังสือ

จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : #จิตรกรรมฝาผนัง #วัดสมุหประดิษฐาราม

หนังสือและวารสาร

การศึกษาสภาพคูเมือง คันดิน กำแพงเมือง ประตูเมืองและป้อมปราการเมืองเก่าลพบุรี

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.วิไลวรรณ ฉ่ำพิรุณ

ปีที่พิมพ์ : 2565

ประเภท : หนังสือ

จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : #สภาพคูเมือง #คันดิน #กำแพงเมือง #ประตูเมือง #ป้อมปราการ #เมืองเก่าลพบุรี

หนังสือและวารสาร

สรรพตำรา สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี

ปีที่พิมพ์ : 2565

ประเภท : หนังสือ

จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : #สรรพตำรา #สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

หนังสือและวารสาร

วารสารวัฒนเทพ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (เมษายน 64 - มีนาคม 65)

ชื่อผู้แต่ง : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ปีที่พิมพ์ : 2564

ประเภท : หนังสือ

จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : #วารสาร

หนังสือและวารสาร

ลาวเวียงบ้านหนองแขม ต.ท่าแค อ.เมือง จ.ลพบุรี

ชื่อผู้แต่ง : ร.ต.สมศักดิ์ สมัยยันต์,นางโศรยา ผาสุข

ปีที่พิมพ์ : 2564

ประเภท : หนังสือ

จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : #ลาวเวียงบ้านหนองแขม #กลุ่มชาติธุ์ในจังหวัดลพบุรี