หอวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
รายการหอวัฒนธรรม
  • Oct 02, 2023
  • 5

การอนุรักษ์เอกสารโบราณ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

จัดทำขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน การอนุรักษ์เอกสารโบราณ ได้แก่ การทำความสะอาด การทำทะเบียน ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารโบราณ การให้คำอธิบาย