เครือข่ายความร่วมมือ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
รายการเครือข่ายความร่วมมือ
  • Mar 21, 2023
  • 99

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

  • Mar 21, 2023
  • 95

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการบริการวิชาการและการศึกษาวิจัยด้านศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระหว่าง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 31 แห่ง วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องสิริราชภัฏ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันน์) จังหวัดพิษณุโลก