รายงานประจำปี / เอกสารเผยแพร่

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
รายการรายงานประจำปี / เอกสารเผยแพร่
  • Dec 23, 2022
  • 74

รายงานผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจคุณภาพการบริหารจัดการ สำหรับนักศึกษาและผู้รับบริการภายนอก ประจำปี 2565

รายงานผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจคุณภาพการบริหารจัดการ สำหรับนักศึกษาและผู้รับบริการภายนอก ประจำปี 2565

  • Dec 23, 2022
  • 75

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Committee Assessment Report : CAR) ระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

  • Aug 16, 2022
  • 77

การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง การจัดดอกไม้ประดิษฐ์

เนื่องด้วยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาและต้องเข้าร่วมประเพณีต่างๆอยู่เป็นประจำ จำเป็นต้องมีการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของที่จำเป็นในการประกอบกิจกรรม

  • Mar 22, 2022
  • 96

รายงานประจำปี 2564 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รายงานประจำปี 2564 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี