งานวิจัยและบทความ

ผ้าทอมัดหมี่ บ้านโคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อังคาร 16 พฤษภาคม 2566 122

ชื่อผู้แต่ง : ผลงานออกแบบโดยอาจารย์วินัย ปัจฉิม

ปีที่แต่ง : 2566

ประเภท : บทความ

จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : ผ้าทอมัดหมี่ บ้านโคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรีสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
งานวิจัยและบทความ อื่นๆ