งานวิจัยและบทความ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
รายการงานวิจัยและบทความ

หนังสือและวารสาร

การศึกษาผลงานจิตรกรรมฝาผนังในศาลาพระศรีอาริยเมตไตรย วัดตองปุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.ดร.จุติรัช อนุกูล

ปีที่แต่ง : 2566

ประเภท : บทความ

จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : จิตรกรรมฝาผนัง

หนังสือและวารสาร

การศึกษาผลงานจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถวัดพระปรางค์มุนี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.ดร.จุติรัช อนุกูล

ปีที่แต่ง : 2566

ประเภท : บทความ

จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : จิตรกรรมฝาผนัง

หนังสือและวารสาร

ผ้าทอมัดหมี่ บ้านโคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี

ชื่อผู้แต่ง : ผลงานออกแบบโดยอาจารย์วินัย ปัจฉิม

ปีที่แต่ง : 2566

ประเภท : บทความ

จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : ผ้าทอมัดหมี่ บ้านโคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี

หนังสือและวารสาร

นิทรรศการออนไลน์ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

ชื่อผู้แต่ง : สาขา : การจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะ : วิทยาการจัดการ

ปีที่แต่ง : 2565

ประเภท : บทความ

จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : นิทรรศการออนไลน์ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

หนังสือและวารสาร

การศึกษาจิตรกรราฝาผนังวัดม่วง อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.ดร.จุติรัช อนุกูล

ปีที่แต่ง : 2563

ประเภท : บทความ

จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : จิตรกรรมฝาผนัง

หนังสือและวารสาร

ศิลปะการออกแบบ ลวดลายผ้า ด้วยการบีบ รัด มัด ย้อมจากสีธรรมชาติ

ชื่อผู้แต่ง : ปวีร์นุช พิริยเศรษฐ์ู

ปีที่แต่ง : 2561

ประเภท : วิจัย

จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : ผ้ามัดย้อม, การย้อมสีธรรมชาติ

หนังสือและวารสาร

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยววัดในอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

ชื่อผู้แต่ง : รังสิพัฒน์ ยงยุทธวิชัยและคณะ

ปีที่แต่ง : 2560

ประเภท : วิจัย

จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : การท่องเที่ยววัด, ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

หนังสือและวารสาร

การศึกษาภูมิปัญญาการสานพัดไม้ไผ่ของชุมชน อ.บ้านแพรก จ.พระครศรีอยุธยา ตามแนวคิดคติชนวิทยาและอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์

ชื่อผู้แต่ง : พิมพ์ระวี เรืองวัฒกี

ปีที่แต่ง : 2558

ประเภท : วิจัย

จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : การสารพัดไม้ไผ่ พัดไม้ไผ่