ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา 

"ดำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญา พัฒนาสังคมด้วยศิลปวัฒนธรรม"

วิสัยทัศน์

"อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่อาเซียนและสากล"


พันธกิจ

1. ค้นคว้าวิจัยองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิภาคอาเซียน

2. พัฒนาฐานข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรม ที่พร้อมให้บริการได้อย่างกว้างขวาง

3. อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ เผยแพร่แลกเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย

อัตลักษณ์

พัฒนาสังคมด้วยศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น

2. เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเลิศและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้เยาวชนและประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและร่วมกันอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืน

4. เพื่อให้องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการเผยแพร่และถ่ายทอดและนำมาใช้ประโยชน์

5. เพื่อส่งเสริมการเป็นคนดี คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่สังคม และมีภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ไทย

6. เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ทางด้านศิลปวัฒนธรรม