กิจกรรมหน่วยอนุรักษ์ฯ

ลงพื้นที่เเพื่อจัดทำฐานข้อมูล

ลงพื้นที่ ณ วัดโพธิ์งาม ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี และ วัดหลวงสุวรรณาราม ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี เพื่อเก็บข้อมูลโบราณสถานและข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติที่น่าสนใจของท้องถิ่น
22/03/2022

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 อาจารย์ภาคภูมิ เฉลิมวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมพร้อมด้วยบุคลากร ในนามหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จ.ลพบุรี ลงพื้นที่ ณ วัดโพธิ์งาม ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี และ วัดหลวงสุวรรณาราม ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี เพื่อเก็บข้อมูลโบราณสถานและข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติที่น่าสนใจของท้องถิ่น