กิจกรรมหน่วยอนุรักษ์ฯ

ประชุมวิชาการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปี พ.ศ.2564

ประชุมวิชาการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปี พ.ศ.2564
22/03/2022

เบราว์เซอร์นี้ไม่สนับสนุน PDF กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ PDF เพื่อดู
Download PDF

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 อาจารย์ภาคภูมิ เฉลิมวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมฯ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมประชุมวิชาการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปี พ.ศ.2564 (ผ่านระบบออนไลน์) เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานที่สำคัญ ให้สาธารณชนได้รับทราบและเข้าใจภารกิจ บทบาท หน้าที่ และเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็นประสบการณ์ทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพและความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและแผนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม