กิจกรรมหน่วยอนุรักษ์ฯ

การประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2565

การประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2565
20/04/2022

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในนามหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี โดย อาจารย์ณฤทธิ์ ประจงแต่ง หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ ฯ พร้อมด้วยนายสุชาติ อ่อนสันทัดเจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์ ฯ และอาจารย์ภาคภูมิ เฉลิมวัฒน์ เข้าร่วมประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2565 เพื่อรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการจัดทำแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2566-2567 จากศูนย์ประสานงาน ติดตาม และนิเทศ (ศปนฺ) กองการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การทดลองเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูล culturalenvi.onep.go.th และการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 11 (ลพบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรีและอ่างทอง) ในระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2565 ณ โรงแรมลองบีช อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี