โครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนาความรู้บุคลากรเพื่อสนับสนุนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการพัฒนาความรู้บุคลากรเพื่อสนับสนุนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
20/05/2022

 วันที่ 10-12 พฤษภาคม ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดดำเนินการจัดอบรม ให้แก่บุคลากรในโครงการพัฒนาความรู้บุคลากรเพื่อสนับสนุนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ให้เกิดการพัฒนา เรียนรู้ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม“การศึกษาดูงาน ณ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดน่านและจังหวัดแพร่” โดยมีกิจกรรมดังนี้

วันที่ 10 พฤษภาคม ๒๕๖๕ ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก และศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารและจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการงานหอวัฒนธรรม 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบันทึกข้อมูลเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลานและพับสาด้วยระบบดิจิทัล ณ สำนักกองทุนอนุรักษ์เอกสารใบลานจังหวัดน่าน

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการย้อมเสื้อคลุมม่อฮ่อมแพร่เพื่อต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดลพบุรี ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่และศูนย์การเรียนรู้แก้ววรรณาหม้อห้อมธรรมชาติ