โครงการ/กิจกรรม

โครงการส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมภูมิปัญญาท้องถิ่น "ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางศิลปะและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น"

โครงการส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมภูมิปัญญาท้องถิ่น "ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางศิลปะและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น"
05/06/2022

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 อาจารย์ ดร.อังคณา อุดมพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมภูมิปัญญาท้องถิ่น "ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางศิลปะและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จุติรัช อนุกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียนการสอนและการวิจัย เป็นการผสมผสานกับองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น จากผู้รู้ มาบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม ณ ห้องพระเพทราชา อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี