โครงการ/กิจกรรม

โครงการสนับสนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา “สืบสานงานประเพณีถวายเทียนพรรษา รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2565”

โครงการสนับสนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา “สืบสานงานประเพณีถวายเทียนพรรษา รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2565”
10/07/2022

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในนามสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา คณะทั้ง 6 คณะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชัฏเทพสตรี สภานักศึกษาภาคปกติและองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจัดโครงการสนับสนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา “สืบสานงานประเพณีถวายเทียนพรรษา รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2565” สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีให้แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และประชาชน ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นและชุมชน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงโทษของสุราที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต

สำหรับกิจกรรมตลอดทั้งวัน ประกอบด้วย เวลา 10.00 น. เป็นกิจกรรมเดินรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา พร้อมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา บริเวณโดยรอบเมืองลพบุรี

จากนั้นในเวลา 12.30 น. ณ ลานวัฒนเทพ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาไปถวาย ณ วัดคลองสายบัวโดยมีอาจารย์ณฤทธิ์ ประจงแต่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ

และในเวลา 14.00 น. ณ วัดคลองสายบัว ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา กองผ้าป่าที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาและเครื่องอัฐบริขารแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ ณ วัดคลองสายบัว

**ขอขอบคุณภาพและข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี**