โครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น "วัดคลองสายบัว" ณ โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรีและวัดคลองสายบัว ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น "วัดคลองสายบัว" ณ โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรีและวัดคลองสายบัว ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
25/07/2022

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดยอาจารย์ณฤทธิ์ ประจงแต่ง ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรมพร้อมด้วยบุคลากรจัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น "วัดคลองสายบัว" ณ โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรีและวัดคลองสายบัว ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
สำหรับการอบรมในครั้งนี้ท่านศิริพร กองแก้ว ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ และ ผศ.ดร.จุติรัช อนุกูล ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยด้านศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเกิดความตระหนัก เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสืบสานภูมิปัญญา ค่านิยมที่ดีงามและความเป็นไทย