โครงการ/กิจกรรม

การเสวนาทางวิชาการเพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยว อำเภอพระพุทธบาท​ จังหวัดสระบุรี
19/05/2022
อ่านเพิ่มเติม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย (Retreat)
21/04/2022
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมทำบุญกลางบ้าน สืบสานประเพณีสงกรานต์ วันที่ 12 เมษายน 2565 ณ บริเวณลานธรรม และ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี
19/04/2022
อ่านเพิ่มเติม
การประชุมใหญ่สามัญสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ในงาน“100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน ” เนื่องในวาระโอกาส ครบรอบ 100 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
19/04/2022
อ่านเพิ่มเติม
โครงการเสวนาวิชาการ สืบสานงานศิลป์ แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เรื่อง “สรรพตำราและองค์ความรู้บนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”
19/04/2022
อ่านเพิ่มเติม
งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 "ข่วงวัฒนธรรมล้ำค่า สืบสานมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน" ร่วมแลกเปลี่ยนรู้ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน 4 ภาค
19/04/2022
อ่านเพิ่มเติม
โครงการบูรณาการส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมภูมิปัญญาท้องถิ่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างแบรนด์และการออกแบบตราสัญลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น”
19/04/2022
อ่านเพิ่มเติม
การฝึกอบรม “การป้องกันอัคคีภัยและการระงับอัคคีภัยในอาคาร” ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
19/04/2022
อ่านเพิ่มเติม
โครงการส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องจิตรกรรมฝาผนังวัดจันทบุรี
19/04/2022
อ่านเพิ่มเติม
โครงการพัฒนาความรู้บุคลากรเพื่อสนับสนุนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม “ส่งเสริมทักษะการเตรียมสถานที่อย่างมืออาชีพ” เพื่อให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับการจัดดอกไม้แบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะเกี่ยวกับการจัดดอกไม้
19/04/2022
อ่านเพิ่มเติม