โครงการ/กิจกรรม

ตักบาตรดอกไม้บูชาพระอุปคุตและร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดบังสกุลให้กับผู้ที่ล่วงลับและร่วมกิจกรรมลอยกระทง ณ วัดอัมพวัน ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี
19/04/2022
อ่านเพิ่มเติม
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ ลานวัฒนเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
19/04/2022
อ่านเพิ่มเติม
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2564
19/04/2022
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (๑๓ ตุลาคม)
19/04/2022
อ่านเพิ่มเติม
ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
19/04/2022
อ่านเพิ่มเติม
ร่วมถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
19/04/2022
อ่านเพิ่มเติม
การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานสำหรับครูศิลปะ (การระบายสีน้ำ)
19/04/2022
อ่านเพิ่มเติม
โครงการพัฒนาความรู้บุคลากรเพื่อสนับสนุนงานด้านศิลปะวัฒนธรรม “ส่งเสริมทักษะการเตรียมสถานที่สำหรับอบรมสัมมนาและการผูกผ้าสำหรับตกแต่งนิทรรศการ” เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะในการจัดเตรียมสถานที่อบรมประชุมสัมมนาเป็นการสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีของมหาวิทยาลัย
19/04/2022
อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทางวัฒนธรรมของชุมชนยวนในจังหวัดลพบุรี ณ วัดหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
19/04/2022
อ่านเพิ่มเติม
โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "แข่งขันจัดนิทรรศการประกวดผลงานการจัดการศึกษาตามพระราโชบายด้านการศึกษา
19/04/2022
อ่านเพิ่มเติม