โครงการ/กิจกรรม

โครงการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและปลูกฝังจิตอาสา “รับฟังบรรยายเรื่องประวัติศาสตร์เมืองกาญจนบุรีและชมพิพิธภัณฑ์ หอวัฒนธรรมเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมา”
19/04/2022
อ่านเพิ่มเติม
ประเพณีชักพระศรีอริยเมตไตรย วัดไลย์ จ.ลพบุรี “งานประเพณีชักพระศรีอริยเมตไตรย” วัดไลย์ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง
19/04/2022
อ่านเพิ่มเติม
โครงการประสานงานเครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา กิจกรรมลานวิถีชีวิตตลาดน้ำ ตำรับอาหารลูกหลานพระศรีอาริย์ งานประเพณีแห่พระศรีอาริยเมตไตรย์
19/04/2022
อ่านเพิ่มเติม
โครงการสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อสังคม การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานสำหรับครูศิลปะ”
19/04/2022
อ่านเพิ่มเติม
พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก
19/04/2022
อ่านเพิ่มเติม
โครงการส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมภูมิปัญญาท้องถิ่
19/04/2022
อ่านเพิ่มเติม
โครงการเสวนาวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
19/04/2022
อ่านเพิ่มเติม
โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทางวัฒนธรรม ณ วัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
19/04/2022
อ่านเพิ่มเติม
พิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมประชาคมอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม
18/04/2022
อ่านเพิ่มเติม
การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานสำหรับครูศิลปะ "การวาดภาพคนเหมือนด้วยสีชอล์ค"
23/03/2022
อ่านเพิ่มเติม