ทำเนียบผู้บริหาร


  •   นับจากการก่อตั้งสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีผู้บริหารซึ่งปัจจุบันเรียกว่าผู้อำนวยการ ซึ่งได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ แรงสติปัญญาในการบริหารงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 9 ท่าน ดังนี้


  • 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป พฤกษากิจ (พ.ศ. 2523 – 2526)
  • 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภิตร อนุศาสน์ (พ.ศ. 2527 –2534)
  • 3. อาจารย์เทอดศักดิ์ มหาเรือนทรง (พ.ศ. 2535 – 2538)
  • 4. อาจารย์ภูธร ภูมะธน (พ.ศ. 2539 – 2542)
  • 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุปผา ทิพย์สภาพกุล (พ.ศ. 2543 - 2546)
  • 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ ฉ่ำพิรุณ (พ.ศ. 2547 – 2555)
  • 7. รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก (พ.ศ. 2556 – 2557)
  • 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติรัช อนุกูล (พ.ศ. 2557 – 2565)
  • 9. อาจารย์ณฤทธิ์ ประจงแต่ง (พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน)