หนังสือและวารสารสำนักฯ

จิตรกรรมฝาผนังวัดธรรมิการาม อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

16/05/2022
ชื่อผู้แต่ง : ผศ.ดร.จุติรัช อนุกูล
ปีที่พิมพ์ : 2564
จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : #จิตรกรรมฝาผนัง #วัดธรรมิการาม

ย้อนกลับ เริ่มอ่าน