หนังสือและวารสารสำนักฯ

ลาวเวียงบ้านหนองแขม ต.ท่าแค อ.เมือง จ.ลพบุรี

16/05/2022
ชื่อผู้แต่ง : ร.ต.สมศักดิ์ สมัยยันต์,นางโศรยา ผาสุข
ปีที่พิมพ์ : 2564
จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : #ลาวเวียงบ้านหนองแขม #กลุ่มชาติธุ์ในจังหวัดลพบุรี

ย้อนกลับ เริ่มอ่าน