หนังสือและวารสารสำนักฯ

สรรพตำรา สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

16/05/2022
ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี
ปีที่พิมพ์ : 2565
จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : #สรรพตำรา #สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ย้อนกลับ เริ่มอ่าน