หนังสือและวารสารสำนักฯ

การศึกษาสภาพคูเมือง คันดิน กำแพงเมือง ประตูเมืองและป้อมปราการเมืองเก่าลพบุรี

16/05/2022
ชื่อผู้แต่ง : ผศ.วิไลวรรณ ฉ่ำพิรุณ
ปีที่พิมพ์ : 2565
จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : #สภาพคูเมือง #คันดิน #กำแพงเมือง #ประตูเมือง #ป้อมปราการ #เมืองเก่าลพบุรี

ย้อนกลับ เริ่มอ่าน