หนังสือและวารสารสำนักฯ

จิตรกรรมฝาผนัง วัดสมุหประดิษฐาราม อ.เสาไห้ จ.ลพบุรี

16/05/2022
ชื่อผู้แต่ง : ผศ.ดร.จุติรัช อนุกูล
ปีที่พิมพ์ : 2565
จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : #จิตรกรรมฝาผนัง #วัดสมุหประดิษฐาราม

ย้อนกลับ เริ่มอ่าน