หนังสือและวารสารสำนักฯ

ลาวเวียงบ้านป่าตาล ต.ป่าตาบ อ.เมือง จ.ลพบุรี

30/07/2022
ชื่อผู้แต่ง : เทศบาลตำบลป่าตาล, สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ปีที่พิมพ์ : 2565
จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : ลาวเวียง, กลุ่มชาติพันธุ์

ย้อนกลับ เริ่มอ่าน