หนังสือและวารสารสำนักฯ

ตำนานเมืองลพบุรี มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

30/07/2022
ชื่อผู้แต่ง : ผศ.ดร.จุติรัช อนุกูล, กลุ่มศิลปินเมืองละโว้
ปีที่พิมพ์ : 2565
จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : ตำนานเมืองลพบุรี, มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ย้อนกลับ เริ่มอ่าน