หนังสือและวารสารสำนักฯ

อัมพรมหาเถรคติ

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี
ปีที่พิมพ์ : 2564
จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : #พระคติธรรม #อัมพรมหาเถรคติ

16/05/2022
ดูหนังสือ

ลับแลฝรั่ง (เมือง สังคม ผู้คน เหตุการณ์ ในบันทึกฝรั่งเกี่ยวกับอยุธยา ศริสต์ศษวรรษที่ 16-17)

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี
ปีที่พิมพ์ : 2564
จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : #ลับแลฝรั่ง

16/05/2022
ดูหนังสือ

สเดจพระมหากษัตราธิราชเจ้ากรุงไทย สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (ฉบับข้อมูลใหม่)

ชื่อผู้แต่ง : ภูธร ภูมะธน
ปีที่พิมพ์ : 2564
จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : #สเดจพระมหากษัตราธิราชเจ้ากรุงไทย #สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

16/05/2022
ดูหนังสือ

การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยใช้สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี
ปีที่พิมพ์ : 2563
จัดพิมพ์โดย : การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยใช้สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี

คำสำคัญ : #เส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ #สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช #สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี

16/05/2022
ดูหนังสือ

ศิลปะและวัฒนธรรมชุมชนยวนบ้านหนองกระเบียน ต.หนองกระเบียน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

ชื่อผู้แต่ง : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ปีที่พิมพ์ : 2563
จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : #ศิลปะและวัฒนธรรม #ชุมชนยวน #บ้านหนองกระเบียน

16/05/2022
ดูหนังสือ

พิธีกรรมงานศพของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดลพบุรี

ชื่อผู้แต่ง : ณัฐชา หน่อทอง
ปีที่พิมพ์ : 2561
จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : #พิธีกรรม #งานศพ #จังหวัดลพบุรี

16/05/2022
ดูหนังสือ

ผ้าทอพื้นเมืองลพบุรี สระบุรี

ชื่อผู้แต่ง : นายภูธร ภูมะธน,นางสาวอาลัย เนรานนท์, สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ปีที่พิมพ์ : 2541
จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : #ผ้าทอพื้นเมืองลพบุรี #สระบุรี

16/05/2022
ดูหนังสือ

งานศิลปหัตกรรม ลาวแง้ว บ้านหนองเมือง ลพบุรี

ชื่อผู้แต่ง : ดร.จุติรัช อนุกูล
ปีที่พิมพ์ : 2560
จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : #ลาวแง้ว #กลุ่มชาติพันธ์ุในจังหวัดลพบุรี #บ้านหนองเมือง #ลพบุรี

16/05/2022
ดูหนังสือ

ใต้ร่มยูงทอง เรื่องเล่าเทพสตรีเมื่อปี พ.ศ.2501-2513

ชื่อผู้แต่ง : หวน พินธุพันธ์
ปีที่พิมพ์ : 2560
จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : #เรื่องเล่า #ร่มยูงทอง #เทพสตรี #ใต้ร่มยูงทอง

16/05/2022
ดูหนังสือ

350 ปี ลพบุรี ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ชื่อผู้แต่ง : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ปีที่พิมพ์ : 2558
จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : #ลพบุรี #รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

16/05/2022
ดูหนังสือ