หนังสือและวารสารสำนักฯ

ภาพโบราณ ตำนานเมืองลพบุรี

ชื่อผู้แต่ง : สมพงษ์ นิติกุล
ปีที่พิมพ์ : 2556
จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : #ภาพโบราณ #ตำนานเมืองลพบุรี

16/05/2022
ดูหนังสือ

ศิลปะและวัฒนธรรมการห่อของกลุ่มชาติพันธ์ุในจังหวัดลพบุรี

ชื่อผู้แต่ง : ดร.จุติรัช อนุกูล
ปีที่พิมพ์ : 2560
จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : #การห่อ #กลุ่มชาติพันธ์ุในจังหวัดลพบุรี

16/05/2022
ดูหนังสือ

สถาปัตยกรรมเมืองเก่าลพบุรี : คู่มือท่องเที่ยวเมืองเก่าลพบุรี

ชื่อผู้แต่ง : หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี
ปีที่พิมพ์ : 2556
จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : #สถาปัตยกรรม #สถาปัตยกรรมเมืองเก่าลพบุรี #เมืองเก่าลพบุรี #คู่มือท่องเที่ยว #ท่องเที่ยวเมืองเก่าลพบุรี

16/05/2022
ดูหนังสือ

เมืองโบราณซับจำปาและป่าจำปีสิรินธร

ชื่อผู้แต่ง : หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี
ปีที่พิมพ์ : 2552
จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : #เมืองโบราณ #ซับจำปา #ป่าจำปีสิรินธร

16/05/2022
ดูหนังสือ

80 พรรษา 80 ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี

ชื่อผู้แต่ง : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ปีที่พิมพ์ : 2558
จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : #ภูมิปัญญาท้องถิ่น #ลพบุรี

16/05/2022
ดูหนังสือ

สมัยสังคมอยุธยา ในสายตาฝรั่งเศส ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (วารสารศิลปวัฒนธรรม)

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี
ปีที่พิมพ์ : 2558
จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : #อยุธยา #ฝรั่งเศส #สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

16/05/2022
ดูหนังสือ

ศิลปะทวารวดีในสยามประเทศ (ในการเสวนาวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม)

ชื่อผู้แต่ง : ธนิก เลิศชาญฤทธิ์ , ศักดิ์ชัย สายสิงห์
ปีที่พิมพ์ : 2563
จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : #ศิลปะทวารวดี #ประวัติศาสตร์

16/05/2022
ดูหนังสือ

ภาพวาดบุคคลสำคัญในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.ดร.จุติรัช อนุกูล
ปีที่พิมพ์ : 2565
จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : #บุคคลสำคัญ #สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

22/03/2022
ดูหนังสือ

จิตรกรรมฝาผนังวัดจันทบุรี อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.ดร.จุติรัช อนุกูล
ปีที่พิมพ์ : 2564
จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : #จิตรกรรมฝาผนัง #วัดสำคัญ

22/03/2022
ดูหนังสือ