เครือข่ายความร่วมมือ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการบริการวิชาการและการศึกษาวิจัยด้านศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระหว่าง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 31 แห่ง วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องสิริราชภัฏ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันน์) จังหวัดพิษณุโลก
18/04/2022

เบราว์เซอร์นี้ไม่สนับสนุน PDF กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ PDF เพื่อดู
Download PDF

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันท์) ตั้งอยู่ที่ 66 ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎ 31 แห่งได้ตระหนักถึงความสำคัญในการประสานความร่วมมือทางด้านการบริการวิชาการและการศึกษาวิจัยด้านศิลปะวัฒนธรรมศาสนา ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรมโดยภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฎมีการขับเคลื่อนให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชนด้วยการประสานประโยชน์และความชำนาญร่วมกันจึงได้ร่วมกันทำความร่วมมือทางด้านการบริการวิชาการและการศึกษาวิจัยด้านศิลปะวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้น ด้วยบทบาทและหน้าที่ดังที่กล่าวมาข้างต้น ของหน่วยงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระดับอุดมศึกษาทั้ง 31 สถาบัน