หนังสือและวารสารสำนักฯ

การศึกษาแหล่งเรียนรู้ประเพณีชักพระหลวงพ่อพระงามจำลอง จ.ลพบุรี

22/03/2022
ประเภทแหล่งเรียนรู้ : แหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา
สถานที่ตั้ง : ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ปี พ.ศ. : 2564
หน่วยงานที่จัดทำ : ผู้จัดทำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สนับสนุนโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ย้อนกลับ