หนังสือและวารสารสำนักฯ

การศึกษาแหล่งเรียนรู้ ลิเกลาว เขาพระงาม จ.ลพบุรี

30/07/2022
ประเภทแหล่งเรียนรู้ : แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
สถานที่ตั้ง : ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ปี พ.ศ. : 2564
หน่วยงานที่จัดทำ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สนับสนุนโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ย้อนกลับ