หนังสือและวารสารสำนักฯ

การศึกษาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมโคกสลุง ไทยเบิ้ง 65

30/07/2022
ประเภทแหล่งเรียนรู้ : แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
สถานที่ตั้ง : ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
ปี พ.ศ. : 2565
หน่วยงานที่จัดทำ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สนับสนุนโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ย้อนกลับ