หนังสือและวารสารสำนักฯ

แหล่งเรียนรู้วัดคลองสายบัว บ้านคลองสายบัว อ.เมือง จ.ลพบุรี

30/07/2022
ประเภทแหล่งเรียนรู้ : แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
สถานที่ตั้ง : บ้านคลองสายบัว อ.เมือง จ.ลพบุรี
ปี พ.ศ. : 2565
หน่วยงานที่จัดทำ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ย้อนกลับ เริ่มอ่าน