งานวิจัยและบทความ

นิทรรศการออนไลน์ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

ชื่อผู้แต่ง : สาขา : การจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะ : วิทยาการจัดการ
ปีที่พิมพ์ : 2565
จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : นิทรรศการออนไลน์ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

บทคัดย่อ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แสดงนิทรรศการออนไลน์ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ผลงานโดย สาขา : การจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะ : วิทยาการจัดการ นางสาวภัคคิณี เข็มดี ​​ รหัสนักศึกษา 64172980108 นางสาวภาสิณี เข็มดี ​​ รหัสนักศึกษา 64172980109 นางสาวเสาวรัตน์ ปานขาว ​ รหัสนักศึกษา 64172980112 นางสาวศุภลักษณ์ ทองสกุล ​ รหัสนักศึกษา 64172980115 นางสาวพนิดา อรรคจันทร์ ​ รหัสนักศึกษา 64172980122 นางสาววรรณนิภา ยอดคำ ​ รหัสนักศึกษา 64172980124 นางสาวสุชานรี จันทร์ทับพวง ​ รหัสนักศึกษา 64172980129 นางสาวกานต์พิชชา ช่วยชิด ​ รหัสนักศึกษา 64172980132

11/10/2022
ดูหนังสือ

การศึกษาจิตรกรราฝาผนังวัดม่วง อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.ดร.จุติรัช อนุกูล
ปีที่พิมพ์ : 2563
จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : จิตรกรรมฝาผนัง

บทคัดย่อ : การศึกษาจิตรกรราฝาผนังวัดม่วง อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

30/07/2022
ดูหนังสือ

ศิลปะการออกแบบ ลวดลายผ้า ด้วยการบีบ รัด มัด ย้อมจากสีธรรมชาติ

ชื่อผู้แต่ง : ปวีร์นุช พิริยเศรษฐ์ู
ปีที่พิมพ์ : 2561
จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : ผ้ามัดย้อม, การย้อมสีธรรมชาติ

บทคัดย่อ : ศิลปะการออกแบบ ลวดลายผ้า ด้วยการบีบ รัด มัด ย้อมจากสีธรรมชาติ

30/07/2022
ดูหนังสือ

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยววัดในอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

ชื่อผู้แต่ง : รังสิพัฒน์ ยงยุทธวิชัยและคณะ
ปีที่พิมพ์ : 2560
จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : การท่องเที่ยววัด, ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

บทคัดย่อ : ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยววัดในอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

30/07/2022
ดูหนังสือ

การศึกษาภูมิปัญญาการสานพัดไม้ไผ่ของชุมชน อ.บ้านแพรก จ.พระครศรีอยุธยา ตามแนวคิดคติชนวิทยาและอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์

ชื่อผู้แต่ง : พิมพ์ระวี เรืองวัฒกี
ปีที่พิมพ์ : 2558
จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : การสารพัดไม้ไผ่, พัดไม้ไผ่

บทคัดย่อ : ภูมิปัญญาการสานพัดไม้ไผ่ของชุมชนอำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีประวัติการสานมากกว่า 80 ปี เป็นพัดที่มีเอกลักษณ์ คือ สีสดสวยงาม ลวดลายหลากหลาย เนื่องจากเส้นตอกเล็ก ลายจึงละเอียดประณีต และ มีความคงทน เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้คนในชุมชนมาช้านาน อย่างไรก็ตามภูมิปัญญาการสานพัดนี้กำลังอยู่ในภาวะน่าเป็นห่วงเนื่องจากมีผู้สืบทอดน้อยลงเรื่อยๆ ด้วยสาเหตุดังกล่าวงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเก็บภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยวิธีการทางคติชนวิทยาและอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ ผลการศึกษาด้านคติชนวิทยาพบว่าการสานพัดไม้ไผ่ในชุมชนนี้มีการสืบทอดด้วยการสอนเป็นรายบุคคลโดยไม่มีการบันทึก ลายพัดไม้ไผ่ที่พบได้แก่ลายดั้งเดิมและลายใหม่ โดยลายดั้งเดิมมี 19 ลาย แบ่งออกเป็นลายพื้นฐาน (ลายขัด) 2 ลาย ได้แก่ลายสองและลายสาม และลายยกดอก 17 ลายได้แก่ ลายไทย ลายดอกโสร่ง ลายดอกสี่ ลายดอกเก้า ลายเครือวัลย์ ลายเครือวัลย์ปลอม ลายไข่ปลา ลายขั้นบันได ลายนกแก้วคู่ ลายพูมะเฟือง ลายบั้ง (อินทรธนู) ลายเข็มขัดนาก ลายกังหัน ลายดอกดาว ลายรังแตน ลายหมากฮอส และลายดาวล้อมเดือน และลายใหม่ได้แก่ ลายอักษร ก ถึง ฮ ลายตัวเลขไทยและตัวเลขอารบิค จากการวิเคราะห์ชื่อลายพัดดั้งเดิม (ลายยกดอก) 17 ลาย ด้านอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่าชื่อลายพัดดั้งเดิมแตกต่างกันใน 7 มิติ ได้แก่ “รูปกากบาท” “รูปสี่เหลี่ยม” “รูปสามเหลี่ยม” “รูปวงกลม” “รูปหัวใจ” “รูปเครื่องหมายดอกจัน” และ “รูปจุด” ผลการวิเคราะห์ด้านวัฒนธรรมพบว่าลายพัดสามารถสะท้อนวิถีชีวิตของชาวบ้านได้ โดยวัฒนธรรมที่สะท้อนออกมาจากการลวดลายของพัดไม้ไผ่แสดงให้เห็นถึงการอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติของคนในชุมชน เช่น ลายดอกสี่ ลายดอกเก้า ลายเครือวัลย์ สะท้อนวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ลายไทย ลายอินทรธนู และลายเข็มขัดนาก สะท้อนวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมทางวัตถุ

30/07/2022
ดูหนังสือ

การสื่อสารเพื่อดำรงอยู่และสืบทอดภูมิปัญญาของผู้ประกอบพิธีศพ (สัปเหร่อ) ตามหลักพุทธศาสนาในจังหวัดลพบุรี

ชื่อผู้แต่ง : ณัฐชา หน่อทอง
ปีที่พิมพ์ : 2558
จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : พิธีกรรมงานศพ, สัปเหร่อ,

บทคัดย่อ : การสื่อสารเพื่อดำรงอยู่และสืบทอดภูมิปัญญาของผู้ประกอบพิธีศพ (สัปเหร่อ) ตามหลักพุทธศาสนาในจังหวัดลพบุรี

30/07/2022
ดูหนังสือ

การศึกษามรดกทางวัฒนธรรม : การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ อาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในเมืองเก่าลพบุรี

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.วิไลวรรณ ฉ่ำพิรุณ, อาจารย์ภาคภูมิ เฉลิมวัฒน์
ปีที่พิมพ์ : 2565
จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : #มรดกทางวัฒนธรรม #การอนุรักษ์ #สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ #จอมพลป.พิบูลสงคราม

บทคัดย่อ : ชื่อโครงการการศึกษา : มรดกทางวัฒนธรรม : การอนุรักษณ์และการใช้ประโยชน์ อาคารสถาปัตยกรรม สมัยใหม่ในเมืองเก่าลพบุรี ชื่อคณะผู้ศึกษา : ผศ.วิไลวรรณ ฉ่ำพิรุณ , อาจารย์ภาคภูมิ เฉลิมวัฒน์ ปีงบประมาณ : ๒๕๖๕ การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์และเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) เพื่อศึกษาการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในเมืองเก่าลพบุรี (๒) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความสำคัญของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ (๓) เพื่อนำเสนอข้อมูลการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในเมืองเก่าลพบุรี คณะผู้ศึกษา ใช้วิธี ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารด้านประวัติศาสตร์ ด้านสถาปัตยกรรม ด้านมรดกทางวัฒนธรรม การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการลงพื้นที่ภาคสนามสำรวจการใช้ประโยชน์อาคารในปัจจุบัน และสัมภาษณ์ความคิดเห็นเรื่องการอนุรักษ์ของ ผู้อยู่อาศัยและผู้ครอบครอง การวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากเอกสารต่างๆ และนำมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลผลการสำรวจสภาพปัจจุบันและการใช้ประโยชน์อาคารที่เป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ จากการศึกษา พบว่า อาคารบางแห่งอยู่ในสภาพเดิมเกือบสมบูรณ์ ยังคงความสง่างาม ได้รับ การอนุรักษ์ ดูแล รักษาไว้อย่างดีจากผู้เกี่ยวข้อง แต่ยังมีอาคารบางแห่งอยู่ในสภาวะปัจจัยเสี่ยงต่อความเสื่อมโทรม ยังขาดการรับรู้องค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและความสำคัญของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ เป็นเหตุให้หลายอาคารถูกละเลยถึงแม้ว่าหลายอาคารได้รับการขึ้นทะเบียนว่าเป็นอาคารอันควรค่า แก่การอนุรักษ์ ผู้เกี่ยวข้องควรต้องทำการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อาคารที่ยังคงเหลืออยู่ให้เหมาะสม ก่อนที่จะสูญหาย เพราะถือว่าเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมและทางวัฒนธรรมจองชาติ

22/03/2022
ดูหนังสือ

การศึกษาผลงานจิตรกรรมฝาผนัง ในพระอุโบสถวัดสมุหประดิษฐาราม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.ดร.จุติรัช อนุกูล
ปีที่พิมพ์ : 2565
จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : #จิตรกรรมฝาผนัง #วัดสำคัญ

บทคัดย่อ : บทคัดย่อ การศึกษาผลงานจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดสมุหประดิษฐาราม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาวิเคราะห์ผลงานจิตรกรรมฝาผนังของวัดสมุหประดิษฐาราม ในประเด็นเรื่องราว ความเชื่อ การจัดวางภาพ ตำแหน่งของภาพ และปรากฎการณ์ร่วมสมัยในงานจิตรกรรม ผลการวิจัยพบว่า พระอุโบสถวัดสมุหประดิษฐาราม สร้างราวรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า-เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 แล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 4 บูรณะซ่อมแซมในสมัยรัชกาลที่ 5 และวาดภาพจิตรกรรมเพิ่มเติม จิตรกรใช้เทคนิคการวาดภาพแบบไทยประเพณี ผสมผสานกับเทคนิคการวาดภาพแบบจีนและตะวันตก เป็นเรื่องราววรรณคดีที่มีสอดแทรกการเรื่องราวชีวิตของชาวบ้านและศิลปวัฒนธรรมแบบจีน 1. ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราว ความเชื่อ ภาพจิตรกรรมที่พบภายในพระอุโบสถ วัดสมุหประดิษฐาราม เป็นเรื่องราวของวรรณคดี 2 เรื่อง คือ เรื่องหลวิชัย คาวีและสมุทรโฆษ ซึ่งแตกต่างจากภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยทั่วไปที่นิยมวาดภาพพุทธประวัติ มีความเชื่อเรื่องการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจากภาพพระมาลัยเสด็จโปรดสัตว์นรก ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติจากประเพณีแห่กระทงเสียผีและการแห่บั้งไฟขอฝน 2. การจัดวางภาพและตำแหน่งของภาพ ภาพจิตรกรรมในพระอุโบสถวัดสมุหประดิษฐารามมีการจัดวางภาพดังนี้ ผนังด้านหลังพระพุทธรูปประธานเขียนภาพการละเล่น วิถีชีวิตชาวไทยวนและพระมาลัยโปรดสัตว์นรก ด้านตรงข้ามพระประธานเขียนภาพประเพณีการแห่บั้งไฟและการแห่กระทงเสียผี ภาพผนังข้างด้านขวามือพระประธานเขียนภาพวรรณคดีเรื่อง หลวิชัย คาวี ผนังสกัดซ้ายมือพระประธานเขียนรูปวรรณคดีเรื่องสมุทรโฆษ บริเวณคอสองทั้งสี่ด้านเขียนภาพลวดลายพุ่มข้าวบิณฑ์ก้านแย่ง 3. ปรากฏการณ์ร่วมสมัยในงานจิตรกรรมฝาผนัง ภาพจิตรกรรมในพระอุโบสถวัดสมุหประดิษฐารามได้แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตร่วมสมัยของคนพื้นถิ่นกับวัฒนธรรมจีนได้อย่างชัดเจน ส่วนหลักของภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดสมุหประดิษฐาราม นอกจากจะเขียนภาพเรื่องราวของวรรณคดีแล้ว จิตรกรยังได้สอดแทรกเรื่องราวร่วมสมัยไว้เป็นส่วนรองหรือส่วนย่อยอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นประเพณี วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ การแต่งกาย อาคารบ้านเรือนแบบจีน เรือสำเภา เรือกำปั่นตะวันตกเป็นต้น ส่วนการได้รับอิทธิพลตะวันตกคือการเขียนภาพแบบทัศนียภาพมีระยะใกล้ไกลซึ่งผู้เริ่มต้นในประเทศไทยคือจิตรกรขรัวอินโข่ง ข้อเสนอแนะควรทำการศึกษาภาพจิตรกรรมในวัดแหล่งอื่นที่มีอายุหรือการสร้างในสมัยเดียวกันเพื่อเปรียบเทียบ รูปแบบ แนวคิด วิธีการนำเสนอ เพื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์หรือความแตกต่าง หรือหากต้องการศึกษาเพื่อการอนุรักษ์ ควรทำการศึกษาผลงานจิตรกรรมฝาผนังภายในจังหวัดสระบุรีที่มีคุณค่าและกำลังจะสูญหายไป

22/03/2022
ดูหนังสือ