หนังสือและวารสารสำนักฯ

การศึกษามรดกทางวัฒนธรรม : การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ อาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในเมืองเก่าลพบุรี

22/03/2022
ชื่อผู้แต่ง : ผศ.วิไลวรรณ ฉ่ำพิรุณ, อาจารย์ภาคภูมิ เฉลิมวัฒน์
ปีที่พิมพ์ : 2565
จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : #มรดกทางวัฒนธรรม #การอนุรักษ์ #สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ #จอมพลป.พิบูลสงคราม

บทคัดย่อ : ชื่อโครงการการศึกษา : มรดกทางวัฒนธรรม : การอนุรักษณ์และการใช้ประโยชน์ อาคารสถาปัตยกรรม สมัยใหม่ในเมืองเก่าลพบุรี ชื่อคณะผู้ศึกษา : ผศ.วิไลวรรณ ฉ่ำพิรุณ , อาจารย์ภาคภูมิ เฉลิมวัฒน์ ปีงบประมาณ : ๒๕๖๕ การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์และเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) เพื่อศึกษาการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในเมืองเก่าลพบุรี (๒) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความสำคัญของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ (๓) เพื่อนำเสนอข้อมูลการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในเมืองเก่าลพบุรี คณะผู้ศึกษา ใช้วิธี ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารด้านประวัติศาสตร์ ด้านสถาปัตยกรรม ด้านมรดกทางวัฒนธรรม การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการลงพื้นที่ภาคสนามสำรวจการใช้ประโยชน์อาคารในปัจจุบัน และสัมภาษณ์ความคิดเห็นเรื่องการอนุรักษ์ของ ผู้อยู่อาศัยและผู้ครอบครอง การวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากเอกสารต่างๆ และนำมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลผลการสำรวจสภาพปัจจุบันและการใช้ประโยชน์อาคารที่เป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ จากการศึกษา พบว่า อาคารบางแห่งอยู่ในสภาพเดิมเกือบสมบูรณ์ ยังคงความสง่างาม ได้รับ การอนุรักษ์ ดูแล รักษาไว้อย่างดีจากผู้เกี่ยวข้อง แต่ยังมีอาคารบางแห่งอยู่ในสภาวะปัจจัยเสี่ยงต่อความเสื่อมโทรม ยังขาดการรับรู้องค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและความสำคัญของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ เป็นเหตุให้หลายอาคารถูกละเลยถึงแม้ว่าหลายอาคารได้รับการขึ้นทะเบียนว่าเป็นอาคารอันควรค่า แก่การอนุรักษ์ ผู้เกี่ยวข้องควรต้องทำการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อาคารที่ยังคงเหลืออยู่ให้เหมาะสม ก่อนที่จะสูญหาย เพราะถือว่าเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมและทางวัฒนธรรมจองชาติ

ย้อนกลับ เริ่มอ่าน