หนังสือและวารสารสำนักฯ

การสื่อสารเพื่อดำรงอยู่และสืบทอดภูมิปัญญาของผู้ประกอบพิธีศพ (สัปเหร่อ) ตามหลักพุทธศาสนาในจังหวัดลพบุรี

30/07/2022
ชื่อผู้แต่ง : ณัฐชา หน่อทอง
ปีที่พิมพ์ : 2558
จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : พิธีกรรมงานศพ, สัปเหร่อ,

บทคัดย่อ : การสื่อสารเพื่อดำรงอยู่และสืบทอดภูมิปัญญาของผู้ประกอบพิธีศพ (สัปเหร่อ) ตามหลักพุทธศาสนาในจังหวัดลพบุรี

ย้อนกลับ เริ่มอ่าน