หนังสือและวารสารสำนักฯ

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยววัดในอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

30/07/2022
ชื่อผู้แต่ง : รังสิพัฒน์ ยงยุทธวิชัยและคณะ
ปีที่พิมพ์ : 2560
จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : การท่องเที่ยววัด, ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

บทคัดย่อ : ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยววัดในอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

ย้อนกลับ เริ่มอ่าน