หนังสือและวารสารสำนักฯ

ศิลปะการออกแบบ ลวดลายผ้า ด้วยการบีบ รัด มัด ย้อมจากสีธรรมชาติ

30/07/2022
ชื่อผู้แต่ง : ปวีร์นุช พิริยเศรษฐ์ู
ปีที่พิมพ์ : 2561
จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : ผ้ามัดย้อม, การย้อมสีธรรมชาติ

บทคัดย่อ : ศิลปะการออกแบบ ลวดลายผ้า ด้วยการบีบ รัด มัด ย้อมจากสีธรรมชาติ

ย้อนกลับ เริ่มอ่าน