หนังสือและวารสารสำนักฯ

การศึกษาจิตรกรราฝาผนังวัดม่วง อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

30/07/2022
ชื่อผู้แต่ง : ผศ.ดร.จุติรัช อนุกูล
ปีที่พิมพ์ : 2563
จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : จิตรกรรมฝาผนัง

บทคัดย่อ : การศึกษาจิตรกรราฝาผนังวัดม่วง อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

ย้อนกลับ เริ่มอ่าน