หนังสือและวารสารสำนักฯ

นิทรรศการออนไลน์ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

11/10/2022
ชื่อผู้แต่ง : สาขา : การจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะ : วิทยาการจัดการ
ปีที่พิมพ์ : 2565
จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : นิทรรศการออนไลน์ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

บทคัดย่อ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แสดงนิทรรศการออนไลน์ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ผลงานโดย สาขา : การจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะ : วิทยาการจัดการ นางสาวภัคคิณี เข็มดี ​​ รหัสนักศึกษา 64172980108 นางสาวภาสิณี เข็มดี ​​ รหัสนักศึกษา 64172980109 นางสาวเสาวรัตน์ ปานขาว ​ รหัสนักศึกษา 64172980112 นางสาวศุภลักษณ์ ทองสกุล ​ รหัสนักศึกษา 64172980115 นางสาวพนิดา อรรคจันทร์ ​ รหัสนักศึกษา 64172980122 นางสาววรรณนิภา ยอดคำ ​ รหัสนักศึกษา 64172980124 นางสาวสุชานรี จันทร์ทับพวง ​ รหัสนักศึกษา 64172980129 นางสาวกานต์พิชชา ช่วยชิด ​ รหัสนักศึกษา 64172980132

ย้อนกลับ เริ่มอ่าน