Responsive image

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (๑๓ ตุลาคม)

เข้าชม : 38 ครั้ง 18 ตุลาคม 2564 เวลา 14:48:02

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 : กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (๑๓ ตุลาคม)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี เป็นสื่อกลางธารน้ำใจนำเครื่องอุปโภค บริโภค ที่ได้รับจากการบริจาคของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ ณ บ้านหนองเมือง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกคนผ่านวิกฤตินี้ไปได้ทุกคนนะครับ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE)
สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ