Responsive image

โครงการส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง “การทำขนมช่อม่วง”

ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 424 ครั้ง 11 สิงหาคม 2563 เวลา 15:09:59

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดโครงการส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง “การทำขนมช่อม่วง” ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร คือ อาจารย์นิเวศ เผื่อนทิม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 80 คน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE)
สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ