Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสืบสานภูมิปัญญา รักษาวัฒนธรรมไทย 15 มกราคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 342 ครั้ง 10 มกราคม 2563 เวลา 17:11:30

- ทำบัวลอยข้าวไรซ์เบอรี่
- ขนมกล้วย
-  การส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE)
สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ