Responsive image

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  เป็นหน่วยงานสนับสนุนการผลิตบัณฑิต  โดยจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักเรียน  นักศึกษา  บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ  และบุคคลทั่วไป  อย่างต่อเนื่อง  โดยมี           การแบ่งการบริหารงานให้สอดคล้องกับภารกิจเป็น ๔ งาน  ได้แก่  งานธุรการ  งานหอวัฒนธรรม  งานส่งเสริมและเผยแพร่  และงานศึกษาค้นคว้าวิจัย  ภายใต้ปรัชญาที่ว่า  “ดำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญา  พัฒนาสังคมด้วยศิลปวัฒนธรรม”  ตลอดเวลาที่ผ่านมา  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ดำเนินงาน ตามพันธกิจอย่างเข้มแข็ง  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่วางไว้ จากผลงานที่ปรากฏทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  แสดงให้เห็นว่าสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง  เป็นที่ยอมรับในท้องถิ่น

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เป็นหน่วยงานหนึ่งในเก้าหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยฯ ตามประกาศกฎกระทรวง  ของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

          ในปีพ.ศ. ๒๕๒๓  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  วิทยาลัยครูเทพสตรี  ได้ก่อตั้งอย่างเป็นทางการและดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้กำหนดนโยบายคือ  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  มาตรา ๕  และเมื่อกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยศูนย์วัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูเทพสตรี จึงได้ชื่อว่า  ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี  วิทยาลัยครูเทพสตรี  ทำหน้าที่เป็นศูนย์วัฒนธรรมของจังหวัดลพบุรี  และได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์เปิดศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี  เมื่อวันที่ ๑๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๔  ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๓๘  รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล  พระราชทานนามสถาบันอุดมศึกษาตามชื่อเดิมว่า  “สถาบันราชภัฏ”  แทนชื่อวิทยาลัยครู  และยังคงภารกิจหลักในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  วิทยาลัยครูเทพสตรี  จึงเปลี่ยนเป็นสำนักศิลปวัฒนธรรม  สถาบันราชภัฏเทพสตรี

ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๔๗  รัฐบาลประกาศให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเปลี่ยนมาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  สถาบันราชภัฏทั่วประเทศได้ปรับเปลี่ยนสถานะมาเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”  และสำนักศิลปวัฒนธรรม  สถาบันราชภัฏเทพสตรี  จึงเปลี่ยนเป็น  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ดังเช่นปัจจุบันนี้

          นับจากการก่อตั้งสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มีผู้บริหารซึ่งปัจจุบันเรียกว่าผู้อำนวยการ  ซึ่งได้ทุ่มเทแรงกาย  แรงใจ  แรงสติปัญญาในการบริหารงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  จำนวน ๖ ท่าน  ดังนี้

 

. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป     พฤกษากิจ                  (พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๒๖)

. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภิตร       อนุศาสน์                    (พ.ศ. ๒๕๒๗ – ๒๕๓๔)

. อาจารย์เทอดศักดิ์               มหาเรือนทรง              (พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๓๘)

๔. อาจารย์ภูธร                      ภูมะธน                     (พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๒)

 

. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุปผา       ทิพย์สภาพกุล              (พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๖)

. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ  ฉ่ำพิรุณ                  (พ.ศ. ๒๕๔๗ – 2555)

๗. รศ.ดร.กาสัก                     เต๊ะขันหมาก              (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗)

๘. อาจารย์ ดร.จุติรัช               อนุกูล                      (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน)

 

สถานภาพปัจจุบัน 

. ด้านอาคารสถานที่

               สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ ๒๕๖ ตารางกิโลเมตร ด้านทิศใต้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ติดประตูทางออกด้านหลัง เป็นอาคารสูง ๔ ชั้น จำนวน ๑ หลัง  มีพื้นที่ใช้สอยดังนี้

ชั้นที่ ๑        ห้องนิทรรศการถาวร                                                 ๑ ห้อง

                    ห้องจัดนิทรรศการหมุนเวียน                                     ๑ ห้อง

ชั้นที่ ๒         ห้องผู้อำนวยการฯ                                                    ๑ ห้อง

                     ห้องสำนักงานผู้อำนวยการฯ                                     ๑ ห้อง

                     ห้องประชุมชัยพฤกษ์                                                ๑ ห้อง

ชั้นที่ ๓         ห้องกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม                       ๑ ห้อง

                     ห้องเก็บชุดการแสดง                                              ๑ ห้อง

ชั้นที่ ๔            ห้องสันทนาการ                                                    ๑ ห้อง

                         ห้องสบายใจ                                                       ๑ ห้อง

                         ห้องสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรม                     ๑ ห้อง

 

 

         

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE)
สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ