Responsive image

หนังสือและวารสารปี 2558

หนังสือศิลปะและวัฒนธรรมการห่อ ของกลุ่มชาติพันธ์ในจังหวัดลพบุรี 

ผู้แต่ง  อาจารย์ ดร.จุติรัช  อนุกูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือวารสารศิลปวัฒนธรรม เรื่อง สังคมอยุธยา ในสายตาฝรั่งเศส  

ผู้แต่ง  ผศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี

 

 

 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE)
สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ