Responsive image

งานวิจัย ปี2561

วิจัยโครงการ ศิลปะการออกแบบลวดลายผ้า ด้วยการบีบ รัด มัด ย้อมจากสีธรรมชาติ

บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการย้อมสีผ้ามัดย้อมด้วยสีธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อออกแบบและพัฒนาลวดลายผ้ามัดย้อมด้วยศิลปะการบีบ รัด มัด ย้อมด้วยวัตถุดิบธรรมชาติเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้า ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม รวมทั้งอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

    ผลการวิจัยพบว่าในการทดลองย้อมสีธรรมชาติจาก 3 วัตถุดิบ ได้แก่ ใบสักได้สีชมพูอมม่วง ดอกดาวเรืองได้สีเขียวขี้ม้า ส่วนไม้หูกวางได้สีน้ำตาล โดยในการทดลองย้อมจะใช้สารช่วยติดสี (mordant) จากธรรมชาติ คือ เกลือ ผ้าที่ย้อมจากวัตถุดิบทั้ง 3 ชนิด มีการติดสีที่สม่ำเสมอดี ผ้าต่างชนิดย้อมสีจะได้สีเข้มอ่อนต่างกัน

  ผลการทดลองใช้ศิลปะการบีบ รัด มัดย้อม ในการออกแบบลวดลายผ้าได้ 8 เทคนิค และได้นำเทคนิคที่ได้ไปใช้ประสมประสานออกแบบลายผ้าเพื่อใช้ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ทั้งหมด 18 ผลิตภัณฑ์ได้แก่ เสื้อกระเหรี่ยง หมอนคู่รัก ย่ามของหนู กระเป๋าคุณแม่ กระเป๋าเอกสาร ผ้าพันคอ เสื้อกางเกงชาวเลคนเมือง หมอนใบชา ถุงอโรม่าใบชา ที่ใส่ทิชชูพกพา พวงแขวนกระเป๋า สมุดบันทึกชุดน้ำใจ ถุงผ้ารักธรรมชาติ หมวกติดผมมาลานำไทย เป็นต้น เป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เป็นแนวทางต้นแบบเชิงสร้างสรรค์ให้มีความเป็นสากล และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมจากวัตถุดิบธรรมชาติ

วิจัยโครงการ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประเพณีแห่ข้าวพันก้อนชาติพันธุ์ลาวแง้วบ้านทองเอน อำเภออินทร์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี

 

 

 

วิจัยโครงการ การศึกษาแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา วัดโพธิ์ศรีและวัดม่วงอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

บทคัดย่อ

          งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณค่าความสำคัญของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในวัดโพธิ์ศรีและวัดม่วง ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และเพื่อเสนอแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสิงห์บุรีตลอดจนจัดทำแผ่นพับการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสิงห์บุรี งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้เครื่องมือการวิจัยโดยการสำรวจพื้นที่ การสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้งสองแห่ง และใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

          ผลการวิจัยพบว่าแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในวัดโพธิ์ศรีเกี่ยวเนื่องกับศาสนาพุทธ อาคารสถาปัตยกรรม ตลอดจน การแข่งขันเรือประเพณี และวัดม่วงเกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรมที่สร้างในสมัยอยุธยา ภาพจิตรกรรมที่มีความเชื่อทางศาสนาพุทธและเชื่อมโยงกับชาติพันธ์ลาวแง้ว การอนุรักษ์สามารถทำได้โดยชุมชนท้องถิ่นเชื่อมโยงกับการนำเที่ยวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

คำสำคัญ   แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, วัดโพธิ์ศรีและวัดม่วง, ชาติพันธุ์ลาวแง้ว,งานแข่งเรือประเพณี

 

Abstract

          The aim of this study is to reveal the cultural heritage value and to indicate the guideline for conservation and development of this cultural sites, Phosri Temple and Muang Temple, Inburi sub district, Inburi District, Singburi province, as the cultural heritage tourist destination.

The result showed the cultural heritage value of Phosri Temple were connected to Buddhism’s believes, architectural building, Thai traditional boat race. Moreover, the cultural heritage value Muang Temple related to the pagoda related back to Ayudhaya period and the traditional murals of the Laos ethnic. The guideline for conservation and development of this cultural sites needs for the co operational between local community and the related organization.

 

Keywords:  cultural heritage site, cultural heritage tourism, Phosri Temple and Muang Temple,the Laos ethnic, traditional boat race

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE)
สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ