Responsive image

วารสารประจำปี 2564

วารสาร/จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564

วารสาร/จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564

วารสาร/จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2564

วารสาร/จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2564

วารสาร/จดหมายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2564

วารสาร/จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2564

วารสาร/จดหมายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2564

วารสาร/จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2564

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE)
สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ