นโยบายและแผนยุทธศาสตร์


นโยบายการดำเนินงาน

เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สำนักฯ ได้กำหนดนโยบายต่างๆ ที่ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้

1.  นโยบายด้านการบริหาร

                1.1  การทำงานโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

1.2  การทำงานอย่างมีระบบ  พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  มีการวางแผน  ปฏิบัติตามแผน  ตรวจสอบ/ประเมิน  และนำผลการประเมินไปแก้ไขทำให้เป็นประจำ

1.3  บริหารงานโดยใช้หลักธรรมภิบาล 

1.4  การทำงานด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

    2.  นโยบายด้านการประกันคุณภาพ 

2.1.  กำหนดให้มีการจัดระบบการประกันคุณภาพ

                2.2  กำหนดให้ส่วนงานในสำนักฯ  มีระบบการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ  สามารถตรวจสอบได้ตามกลไกการประกันคุณภาพ

                2.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกส่วนงาน  มีความรู้เกี่ยวกับความสำคัญและความจำเป็นในการประกันคุณภาพ  และประเมินคุณภาพจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  

     3.  นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

                3.1  พัฒนาแหล่งความรู้และแหล่งข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น

                3.2  นำศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรมและภาคภูมิใจในความเป็นไทย

                3.3  จัดเวทีการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างสุนทรีและการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม

                3.4  ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของท้องถิ่น

                3.5  อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรมโดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและ การบริการวิชาการ

     4.  นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ

4.1   จัดระบบและกลไกและระยะเวลาในการรายงานผลการดำเนินงานในทุก ๆ ด้านโดยเฉพาะด้านการเงินและรายงานตามลำดับขั้น จนถึงผู้บริหารสูงสุด

4.2  วิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงการตัดสินใจในครั้งต่อไป

                4.3  จัดทำฐานข้อมูลให้เป็นระบบและเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ถึงความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้โดยบุคคลภายนอก

      5.   นโยบายด้านการจัดทำฐานข้อมู

5.1   ออกแบบและพัฒนาสารสนเทศ พัฒนาเว็บไซต์ของสำนักฯ พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล พัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์ เพื่อใช้ประโยชน์เป็นระบบสารสนเทศเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานและตรงกับ ความต้องการ

5.2  สร้างระบบฐานข้อมูลร่วมมือกับองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศในรูปแบบเครือข่าย เพื่อพัฒนาบริการใหม่ๆ และเพื่อให้ข้อมูลที่ทันสมัย เชื่อถือได้และปรับปรุงได้

        5.3  แสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของระบบสารสนเทศที่มีอยู่หรือนำมาจัดทำระบบสารสนเทศอื่นๆ ให้องค์กรมีความทันสมัย และสามารถนำเสนอข้อมูลได้ครบทุกด้าน

      6.  นโยบายด้านการบริหารการใช้ทรัพยากร

6.1  สำรวจทรัพยากรของสำนักฯ ในทุกๆ ด้าน เช่น ด้านบุคลากร สถานที่ เทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆ 

6.2 วิเคราะห์ความต้องการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

6.3 วิเคราะห์ความประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

6.4 จัดทำแผนการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

6.5 ทบทวน ปรับปรุง แผนการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง

    7. นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

                7.1   ให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยมีเอกสารแสดงแนวทางและระบุปัจจัยความเสี่ยงบุคลากรทราบ

                7.2  การบริหารความเสี่ยงจะต้องครอบคลุมงานในสำนักศิลปะและวัฒนธรรมทั้งที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายในและภายนอก เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

                7.3  ให้ทุกหน่วยงานในสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับ เข้าใจและให้ความสำคัญกับการบ่งชี้และการควบคุมความเสี่ยง มีวิธีการและแนวทางการปฏิบัติที่เป็นแนวทางเดียวกันในการระบุ ประเมินและจัดการความเสี่ยง

                7.4  ให้มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

                7.5  ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการจัดการที่ดี

                7.6  ให้นำระบบบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของงาน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ

                7.7  ให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

    8. นโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

    8.1   ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ด้านการฝึกอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น

    8.2  ให้บริการความรู้ ในการจัดกิจกรรมและนิทรรศการ เพื่อฟื้นฟูสืบสานและส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม

    8.3  สนับสนุนการจัดกิจกรรม การให้บริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และสร้างเครือข่ายด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

    9.  นโยบายด้านสวัสดิการ

    9.1   จัดหาผ้าทอพื้นเมืองและเสื้อโลโก้สำนักฯให้แก่บุคคลากรอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

    9.2  เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แก่บุคคลากรโดยพาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่อย่างน้อย  ปีละ 1 ครั้ง

            9.3  มีการพบปะสังสรรค์ระหว่างบุคลากรในสำนักฯและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และการทำงานเป็นทีมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

    9.4 สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้มีบรรยากาศในการทำงานโดยจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก ในการทำงานอย่างครบถ้วน

    9.5  จัดสวัสดิการอื่นๆ ตามสมควร เช่น จัดหาน้ำดื่มสมุนไพร 

 


ประเด็นยุทธศาสตร์

            เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีทิศทางที่ชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบาย ของสำนักฯ และของมหาวิทยาลัยฯ จึงได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้

            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาท้องถิ่น

                เป้าประสงค์ 4. สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มมูลค่าของทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น        

                กลยุทธ์ที่ 0102 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

                ตัวชี้วัด 6. จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนจากฐานวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา   

                มาตรการ 1.  จัดกิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

            กิจกรรม/โครงการ

        1.  โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง

                2.  โครงการเทพสตรีรวมใจเทิดทูนสถาบันกษัตริย์

                3.  โครงการถวายเทียนพรรษา

                เป้าประสงค์ 4. สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มมูลค่าของทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น        

                กลยุทธ์ที่ 0102 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

                ตัวชี้วัด 6. จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนจากฐานวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา   

                มาตรการ 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการ สัมมนาวิชาการ ส่งเสริมการเรียนการสอนและการวิจัย

            กิจกรรม/โครงการ

          1. โครงการบูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน/การวิจัย/การบริการ วิชาการ

          2. โครงการเสวนาวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม

                  เป้าประสงค์ 4. สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มมูลค่าของทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น        

                  กลยุทธ์ที่ 0102 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

                  ตัวชี้วัด 6. จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนจากฐานวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา   

                  มาตรการ 3  จัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สารสนเทศ

            กิจกรรม/โครงการ

      1. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น

      2. โครงการจัดทำฐานข้อมูลประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

              3. โครงการพัฒนาวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่

                เป้าประสงค์ 4. สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มมูลค่าของทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น        

                กลยุทธ์ที่ 0102 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

                ตัวชี้วัด 6. จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนจากฐานวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา 

           มาตรการ 1. จัดทำวิจัยด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิภาคอาเซียน

            กิจกรรม/โครงการ

                1. โครงการวิจัยด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น/ภูมิปัญญาอาเซียน

                เป้าประสงค์ 4. สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มมูลค่าของทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น        

                กลยุทธ์ที่ 0102 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

                ตัวชี้วัด 6. จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนจากฐานวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา มาตรการ   จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ

          กิจกรรม/โครงการ

                1. นิทรรศการหมุนเวียนด้านศิลปะและวัฒนธรรม

                2. สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มมูลค่าของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                3. โครงการทำบุญเมืองลพบุรี

                4. โครงการศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม

                5. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการดำเนินงานศิลปวัฒนธรรม

                เป้าประสงค์ 4. สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มมูลค่าของทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น    

                กลยุทธ์ที่ 0102 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

                ตัวชี้วัด  6. จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนจากฐานวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา มาตรการ   จัดโครงการเพื่อสร้างความร่วมมือในเครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรมกับองค์กรภาคี  ทั้งภาครัฐและเอกชน กลุ่มประเทศอาเซียน บุคลากรที่                                       สนใจ

        กิจกรรม/โครงการ

                1. โครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและประสานงานกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

                2. โครงการส่งเสริมความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย

                เป้าประสงค์ 4.  สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มมูลค่าของทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น        

                กลยุทธ์ที่ 0102 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

                ตัวชี้วัด   5.  จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมรักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

                7. จำนวนแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มาตรการ  จัดกิจกรรมในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

        กิจกรรม/โครงการ

                1. โครงการอนุรักษ์สืบสานงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

                ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา

                เป้าประสงค์ 1. บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ 

                กลยุทธ์ที่ 0302  พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตตามความต้องการของตลาดแรงงาน  

                ตัวชี้วัด 5. ร้อยละของนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการร่วมเรียนรู้หรือสร้างนวัตกรรมในท้องถิ่น  

                มาตรการ  จัดทำรายงานการประเมินตนเอง

        กิจกรรม/โครงการ

                1. การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

                กลยุทธ์ที่ 0306 ส่งเสริมให้อาจารย์เรียนรู้และใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นฐานในการพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาท้องถิ่น

                ตัวชี้วัด   5. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา มีสรรถนะเป็นที่พอใจของสถานประกอบการและผู้รับบริการ

                มาตรการ เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา หน่วยงานของรัฐ/เอกชนทั้งภายในและภายนอก

        กิจกรรม/โครงการ

                1. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานสายสนับสนุน

                ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

                เป้าประสงค์ 2. ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการใช้งานร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

                กลยุทธ์ที่ 04.06 ยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาเพื่อท้องถิ่นชั้นนำ 

                ตัวชี้วัด  3.   จำนวนหน่วยงานที่ใช้ทรัพยากรร่วมกัน

                มาตรการ  บริหารจัดการงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม

        กิจกรรม/โครงการ

       1. โครงการบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

       2. ค่าโทรศัพท์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

       3. ซ่องบำรุง ปรับปรุงครุภัณฑ์สำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

               4. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

               5. ครุภัณฑ์สำนักงานฯ