ติดต่อเรา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี            ที่ตั้ง: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 321 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

            เบอร์โทรศัพท์: 036 - 413096

            อีมล์: thepsatriculture@lawasri.tru.ac.th

            Facebook: https://www.facebook.com/artcultureTRU99/