ทำเนียบผู้บริหาร


 

  นับจากการก่อตั้งสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีผู้บริหารซึ่งปัจจุบันเรียกว่าผู้อำนวยการ ซึ่งได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ แรงสติปัญญาในการบริหารงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 9 ท่าน ดังนี้

 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป พฤกษากิจ (พ.ศ. 2523 – 2526)

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภิตร อนุศาสน์ (พ.ศ. 2527 –2534)

3. อาจารย์เทอดศักดิ์ มหาเรือนทรง (พ.ศ. 2535 – 2538)

4. อาจารย์ภูธร ภูมะธน (พ.ศ. 2539 – 2542)

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุปผา ทิพย์สภาพกุล (พ.ศ. 2543 - 2546)

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ ฉ่ำพิรุณ (พ.ศ. 2547 – 2555)

7. รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก (พ.ศ. 2556 – 2557)

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติรัช อนุกูล (พ.ศ. 2557 – 2565)

9. อาจารย์ณฤทธิ์ ประจงแต่ง (พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน)